Сторінка директора

 

Звіт

про роботу директора

Відокремленого  структурного підрозділу  «Училище №3  Національного університету «Одеська юридична академія»

Байнова Ігоря Михайловича

за 2014 – 2015 рр.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу  

ВСП «Училище №3 НУ «ОЮА» є навчальним закладом, який входить до системи освіти та забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями з кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

ВСП «Училище №3 НУ «ОЮА»  здійснює підготовку кваліфікованих робітників  з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, з метою задоволення потреб ринку праці за такими професіями:

  • Моторист (машиніст) 1 класу – матрос 2 класу на  базі 9 класів;
  • Моторист (машиніст) 2 класу – токар 3 розряду на базі 9 класів;
  • Моторист (машиніст) 2 класу на базі 11 класів;
  • Матрос 2 класу на базі 11 класів.

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться за робочими навчальними планами і програмами, розробленими на підставі Держстандартів та типових навчальних планів і програм, в які внесені зміни у відповідності з сучасними виробничими технологіями, матеріалами та інструментами, а також потребами замовників робітничих кадрів. Вони відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, узгоджені в навчально-методичному центрі ПТО в Одеській області. Крім того, навчальні плани з первинної професійної підготовки розроблені  також у відповідності до вимог Типової базисної структури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 947,  від 13.10.10 р. «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах». 

Згідно стандартів та з урахуванням регіонального компоненту та потреб замовників кадрів були розроблені робочі навчальні плани і програми з усіх навчальних предметів, які узгоджені і затверджені в установленому порядку.

Робочі програми виробничого та теоретичного навчання щорічно розглядаються на засіданнях методичних комісій і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. За своєчасністю розробки, погодження та затвердження робочих навчальних програм здійснюється контроль зі сторони методиста училища та старшого майстра.

Для проведення виробничої практики розроблені детальні плани та програми з кожної професії. В період виробничої практики учні заповнюють щоденник виробничої практики та оформлюють звіти. По закінченні виробничої практики керівниками підприємств на всіх учнів складаються виробничі характеристики та оформлюються акти виконання  пробних кваліфікаційних робіт.

Організація  навчально-виховного процесу в ВСП «Училище №3 НУ «ОЮА» здійснюється відповідно до вимог нормативних та навчально–методичних документів.

Навчально-виховний процес в училищі здійснюється згідно плану роботи на рік та Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Положення про методичну роботу у професійно-технічних навчальних закладах", "Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" затвердженого наказом  від 30.05.2006 р. № 419 Міністерства освіти України  та інших нормативних документів.

Навчально-виробнича діяльність у навчальному закладі здійснюється згідно з планом роботи училища, робочими навчальними планами, робочими програмами і навчально-методичними документами з планування.

Розроблені поурочно - тематичні плани з теоретичного і виробничого навчання, плани виробничого навчання, переліки навчально-виробничих робіт та інші документи, зміст і форма яких  відповідають вимогам робочих навчальних планів, програм і нормативних документів.

Розклад навчальних занять відповідає педагогічним вимогам, нормативним документам, санітарно-гігієнічним нормам. Тижневе навантаження не перевищує  36 годин, денне навантаження 6-8 годин. Тривалість уроків теоретичного навчання 45 хв. З перервами між ними 5 та 10 хв., 2-х  великих перерв по 20 хв., де учні 1 та 2 курсу обідають в їдальні, уроків виробничого навчання.

Заняття проводяться в одну зміну. Розклад занять виконується. Заміни уроків здійснюються обґрунтовано, ведеться журнал замін, який прошито та пронумеровано.

Заміни уроків відображаються на стенді поряд із розкладом.

Робочі навчальні плани і програми з теоретичних предметів і виробничого навчання виконуються.

Планування внутрішнього контролю передбачено окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік і включає заходи щодо аналізу навчально-виховного процесу. Є графіки відвідування уроків виробничого і теоретичного навчання адміністрацією навчального закладу. Питання з організації та контролю навчально-виробничої діяльності систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради.

2. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх  розстановки

         Станом на 01 вересня   2015 року училище укомплектовано керівним складом,  викладачами, майстрами виробничого навчання, які мають відповідну базову та фахову освіту. Вакантні місця в училищі відсутні. Педагогічними кадрами училище забезпечено на 100%.

В училищі працює 22 викладача та 18 майстрів виробничого навчання,  ведеться відповідна робота по відбору, розміщенню та підвищенню кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. За освітою та рівнем кваліфікації, фаховою освітою працівники училища відповідають займаним посадам. Педагогічні працівники атестуються відповідно графіку.  Атестація педагогічних працівників проводиться у відповідності з типовим положенням про атестацію педагогічних  працівників України затвердженого наказом МОН від 06.10.10 р. № 930 зі змінами. З метою стимулювання підвищення якості педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи і забезпечення об'єктивності оцінки роботи педагогічних працівників в училищі щорічно на початку навчального року створюється атестаційна комісія. Члени атестаційної комісії протягом атестаційного періоду вивчають і узагальнюють результати професійної діяльності і професійної компетентності педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

Вищу та першу категорію мають 11 викладачів. Другу категорію мають 5 викладачів, категорію спеціаліст мають 6 викладачів. Педагогічне навантаження не перевищує норми завантаженості. На кожну посаду викладачів, майстрів виробничого навчання розроблені посадові інструкції, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик.

Майстри виробничого навчання мають відповідну професійно – технічну освіту та кваліфікацію.

Викладачі загально-професійних предметів періодично підвищують кваліфікацію в Одеському інституті удосконалення вчителів. Майстри виробничого навчання і викладачі спеціальних  предметів проходять курси підвищення кваліфікації при Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників м.Донецьк. В минулому навчальному році 16 майстрів та 3 викладача спеціальних дисциплін пройшли курси підвищення кваліфікації. Всі майстри виробничого навчання проходять стажування для підтвердження кваліфікаційного розряду та його підвищення на підприємстві.

         На всіх працівників навчального закладу заведені особові справи, книжки медогляду, заповнені трудові книжки, розроблені посадові інструкції, які затверджені в установленому порядку.

В цілому наш педагогічний колектив вважаю повністю сформованим. За своїм складом він відзначається досвідом, ініціативою та творчістю. В колективі створений доброзичливий психологічний клімат, за багато років в колективі не було скарг.

3. Соціальний захист дітей, гуртки, виробниче навчання та випускники.

         Всім учням, що навчались за рахунок бюджету, своєчасно виплачувалась державна стипендія в залежності від результатів навчання.   

Станом на 01.09.2015 року в ВСП «Училище №3 НУ «ОЮА»  навчалось ___ учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Виконання державного замовлення на 2015-2016 н.р. виконано на 100%.

Протягом звітного періоду продовжувалась робота по вдосконаленню навчально-виховної роботи.

Педагогічний колектив систематично взаємодіє з кримінальною інспекцією у справах неповнолітніх, з лікарем-наркологом та батьками.

         Також в училищі діє рада профілактики, яка приймає активну участь в профілактичній роботі з попередження правопорушень серед учнів,   на  засіданнях ради профілактики,   в організації вечорів відпочинку, диспутів, випуску стіннівок, в організації суботників та благоустрою території училища.

В нашому училищі працюють гуртки  «Судномоделювання» та «Такелажної майстерності». На заняттях в цих кружках учні закріплюють отримані знання на практиці, вникають у суть професії, її тонкощі і деталі, не освітлені в підручниках, вивчають історію флоту і нюанси роботи в морі. У процесі навчання, курсанти створюють моделі суден і наочні посібники для аудиторій професійних предметів, тим самим підвищуючи свій рівень освіти і професійної підготовки. Учні неодноразово допомагали  у реставрації колекції Одеського музею морського флоту і брали участь в музейних виставках і конкурсах, оформленні виставкових залів та експозицій. Виходячи із завдань, які виконують гуртки, подібних дитячих організацій немає  не тільки на території Одеської області, а й в Україні!

Виробничу практику учні та учні-сироти проходять на підприємствах міста. Складаючи договір про проходження виробничої практики, адміністрація училища передбачає створення необхідних умов праці і заробітку не нижче за мінімальну заробітну плату, яка виплачується в повному обсязі. Токарів чекають такі заводи:  «Мікрон», «Велес-Агра»,  «Одесакабіль», «Одесагаз», «КПА», «Точмаш».

Всі діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, по закінченні училища забезпечуються робочими місцями за місцем проживання.

Понад 30% наших випускників продовжують своє навчання  в вищих навчальних закладах. За результатами ЗНО поступають на бюджетну та контрактну форми навчання до Національного університету «Одеська морська академія», Одеського національного морського університету, МКТФ НУ «ОМА» тощо. З отриманим дипломом кваліфікованого робітника за співбесідою наші випускники мають можливість перейти  на другий курс Одеського  морехідного училища рибної промисловості ім. Олексія Соляника. Більш ніж 50% випускників  після закінчення училища здають успішно іспити в державній інспекції  з дипломування та починають працювати на суднах зарубіжних судновласницьких компаній.

4. Навчально-методична робота

Методична робота через різні форми та методи спрямована на вирішення проблеми: «Впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес – шлях до підвищення рівня навчальних досягнень, формування активності та культури».

Заступник директора з НВР Захарова О.С.  та методист Богданович В.І.  впродовж навчального періоду надавали допомогу педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної майстерності, а й активізувала творчий потенціал вчителя, вихователя. Педагогічні працівники взяли участь у Обласних предметних секціях, всеукраїнських конкурсах. Своєчасно проходили курси підвищення кваліфікації та атестацію.

В період навчання в 2014-2015 році викладачами училища було організовано взаємовідвідування уроків своїх колег, що збагатило досвід кожного з них. На засіданнях циклових комісій вони неодноразово обмінювалися власним досвідом, ділилися своїми напрацюваннями щодо форм і методів навчання та контролю з навчальних предметів і методів навчання: мозкова атака, дискусії, бліц-опитування, презентації, аналітичні творчі завдання, і т. д.

Окремо можна виділити наступні виступи викладачів:

Тема

Предмет

Викладач

 

«Особистісно орієнтований підхід у навчанні на уроках фізики».

 

 

Фізика

 

Андріанова А.Є.

 

«Інтерактивні методи навчання на уроках хімії та біології».

 

 

Хімія та біологія

 

Хуторна Л.Г.

 

«Формування наукового світогляду учнів на уроках математики».

 

Математика

 

Ігнатова Л.О.

 

«Використання новітніх технологій на уроках інформатики».

 

Інформатика

 

Філонова І.Ю.

        

 Викладачі училища приймали активну участь в усіх училищних заходах, охоче ділились своїм досвідом з усім колективом на педагогічних читаннях, які були проведені у вигляді нетрадиційних уроків для усього педагогічного колективу училища (січень 2015 р.).  

Так, Фролова В.О. провела нетрадиційний урок «Діагностика математичної підготовки учнів на уроці геометрії».

В останній декаді лютого були проведені олімпіади з предметів: математика, фізика, хімія, біологія, інформатика, на яких учні в повній мірі показали успішне засвоєння навчального матерілу.

В обласних олімпіадах з хімії та біології у 2015 н.р. наші учні Ільматов Роман та Поляков Сергій посіли ІІ і ІІІ місця відповідно. Велика заслуга в цьому викладача Хуторної Л. Г.

З метою підвищення інтересу до навчання, розвитку пізнавальної діяльності учнів в училищі в першій декаді квітня був проведений тиждень природничо-математичних наук «Подорож в Країну Знань». В підготовці і проведені заходу були задіяні усі викладачі циклової комісії. Учні мали змогу прийняти участь в конкурсах, вікторинах, міжгрупових змаганнях у конкурсі стіннівок. Кожен день був тематичним. Конкурси, змагання, вікторини, подорожі проводилися між групами І курсу в позаурочний час.

Усі заходи були чітко продумані, цікаві, змістовні, регламентовані часом проведення, наявністю об’єктивного журі та обов’язковим підведенням підсумків кожного з них.

Під час проведення «Подорожі в Країну Знань» діяв стенд «Це цікаво знати», який містив пізнавальну інформацію у вигляді ребусів, кросвордів, вікторин.

На засіданнях циклових комісій викладачами були обговорені методичні розробки та розробки відкритих уроків, створених на основі власного досвіду:

ЯРЬОМЕНКО А.Д. – викладач другої категорії                                           Предмети: основи галузевої економіки і підприємництва; основи правових знань; ділова етика і культура спілкування;  правила дорожнього руху; економіка. Написана  методична розробка: «Формування культури спілкування та толерантної поведінки учнів училища» з предмету «Ділова етика та культура спілкування».

Розроблен  дидактичний  матеріал

- картки-завдання різного рівня складності з економіки;

- тестові завдання для тематичної атестації з основ галузевої економіки;

- комплекти вправ з економіки для поточного контролю;

- опорні таблиці з предмету «основи галузевої економіки».

 

ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ УРОКИ

12.12.2014 р.- група №142- «Основи правових знать»

28.04.2015 р.- група №131- «Економіка»

УЧАСТЬ У ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЯХ

23.11.2014 р.- НМЦ  ПТО - «Вебінар»

24.02.2015 р.- «Викладання економічних дисциплін в умовах сучасної ринкової економіки з урахуванням останніх змін в законодавстві».

Викладач працює творчо і плідно, застосовує сучасні форми та методи викладання.

БОГДАНОВИЧ В.І.- викладач вищої категорії;  викладач- методист

Предмети: географія морського судноплавства; основи екології;  географія.

ДЕВІЗ: ХТО СТОЇТЬ НА МІСЦІ- ТОЙ ВІДСТАЄ

Написана методична розробка: «Урок - подорож «Японія».

НАПРАЦЬОВАНІ

«Робочий зошит учня з географії морського судноплавства»;

«Робочий зошит учня з географії»

ПРОВЕДЕНІ ВІДКРИТІ УРОКИ

04.12.2014р.- група №142- «Географія морського судноплавства»

21.04.2015р.- група №131- «Географія»

Участь в тижні природничо-математичних наук- перша декада квітня 2015р.- Географічна подорож «В світ мандрів по країнам світу «Відоме і невідоме».

 

 

 

 

                 Методичні розробки:

Тема

Викладачі

«Методичні рекомендації для учнів ПТНЗ при вивченні тем з хімії «Валентність. Складання формул сполук». та «Складання рівнянь реакцій».

Хуторна Л.Г

«Водно-спортивне свято «Нептун»

Делічебан Л.В.

 

          Методичні розробки відкритих уроків:

Тема

Викладачі

«Вільні і вимушені коливання. Характеристики коливань»

Андріанова А.Є.

«Множини. Упорядковані множини»

Ігнатова Л.О.

«Дії над векторами у просторі: додавання векторів, віднімання векторів, множення вектора на число»

Фролова В.О.

Урок-подорож «Японія»

Богданович В.І.

 

         Також був проведений тиждень суспільно – гуманітарних дисциплін. Викладач історії та права Хламова В.В. проводила з учнями І курсу правовий ринг в форматі ділової гри,  брейн – ринг знавців права між групами І та ІІ курсів. Найбільш цікавими були: позакласний захід «Демократія та особистість», інтелектуальна гра для І курсу «ХХ століття. Підбиваємо підсумки».

Викладачі Бахмутська М.І., Самойленко В.В. та Щербіна О.П. провели тиждень української мови та літератури на тему: «Ми чуємо тебе, Кобзаре, через століття», на якому пройшли конкурси літературних газет, плакатів, альбомів, рефератів та презентацій, день поезії, де учні  І, ІІ та ІІІ курсів декламували вірші, конкурс ерудитів. Найбільш цікавими виявились такі заходи: тематичний вечір «Вічний,як народ»,який проводили курсанти ІІ курсу, усний журнал «Світ врятує краса» та екскурсії з учнями І курсу у бібліотеку ім.М.Горького. П’ятеро учнів 1 та 2 курсів стали  лауреатами конкурсу «Чисті роси» в номінації декламатор, Асаржи Влад – став  лауреатом конкурсу в номінації автор.

Викладачами  Сабенгуз С.Г., Кудрявцевою Т.О.  були проведені Олімпійські ігри знавців англійської мови для учнів І,ІІ та ІІІ курсів, конкурс  рефератів «Видатний англомовний письменник (поет)». Найбільш цікавими були такі заходи: бліц – турнір з професійної мови «Кращий за професією»  для учнів ІІІ курсів, позакласний захід «Свята англомовних країн», в якому брали участь курсанти  І курсу.

Учні  училища  приймали участь в ОНЛАЙН - олімпіадах з української мови та літератури, історії України.

Майстрами виробничого навчання та викладачами спецдисциплін проведені відкриті уроки згідно графіка – викладач Букарос В.М. на тему «Паливні насоси двигунів (ПНВТ) золотникові», «Поняття про гігієну праці»; викладач Маляров В.В. на тему «Пожежна безпека на судні»; викладач Артеменко Г.І. на тему «Суднові вантажопідіймальні механізми» та «Схема повітряного запуску. Поняття про реверсування»; викладач Сухініна Г.І. на тему «Використання кольорових металів і сплавів у суднових двигунах внутрішнього згорання та системах», підготовлені розробки уроків, в яких застосовані нетрадиційні методи роботи, тестові завдання, інформації. Викладачами розробленні завдання ККЗ для професійно – практичної підготовки. Були проведені конкурси фахової майстерності: «Кращий за професією токар серед учнів училища» за професією токар та «Конкурс такелажного майстерства» за професією матрос.

Викладач Маляров В.В. виступив на засіданні обласної методичної секції педпрацівників професій водного транспорту з доповіддю: «Методика використання вимог основних Міжнародних конвенцій на уроках»

Викладач Сухініна Г.І. виступила на засіданні обласної методичної секції викладачів креслення (у формі вебінару): «Зображення та позначення різьби та з єднань на кресленнях».

В училищі працює методичний кабінет, в якому сконцентрована потрібна методична, навчальна література, нормативні документи, комплекти комплексно - методичного забезпечення предметів, методичні розробки викладачів і майстрів в/н, зібрані методичні матеріали на допомогу педпрацівникам.

Під час зимових канікул в училищі проводяться педагогічні читання, які стають  підсумковою формою науково-методичної роботи. Вони проводяться за підсумками роботи певного часового відрізка або у зв’язку із завершенням певного етапу роботи. У доповідях, рефератах, повідомленнях педагоги інформують колег про результати своїх пошуків з тієї чи іншої проблеми. Слухачі знайомляться з новою інформацією, співвідносять її з власними здобутками, обмінюються досвідом, розширюють свій педагогічний кругозір. За результатами педагогічних читань оформлюється виставка навчально-методичних  розробок викладачів та майстрів в/н.

Щорічно  ми беремо  активну участь у виставці - ярмарці товарів виробничої діяльності та навчально-методичних матеріалів ПТНЗ.

5. Навчально-виховна  робота  та спортивні заходи

У проведенні навчально-виховної роботи у 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив училища керувався Законами України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону праці», «Про попередження насильства в сім’ї», Конвенцією ООН про права дитини, Указом Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та ін. відповідно до Конституції України, наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Статуту училища на принципах гуманізації, демократизації, розвитку компетентної, самодостатньої особистості з урахуванням національних традицій, місцевих соціально-економічних умов.

Виховна робота в училищі проводилась згідно річного плану за напрямками: правове та превентивне виховання, громадянське виховання, військово-патріотичне виховання, морально-правове виховання, трудове виховання,  художньо - естетичне виховання, родинно-сімейне виховання, формування здорового способу життя.

В 2014 – 2015 навчальному році члени циклової методичної комісії класних керівників працювали над методичною проблемою «Посилення національно – патріотичного характеру навчання та виховання, передбачивши використання  у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу».

В основу виховної системи  училища покладені принципи системності та послідовності, модель виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Для забезпечення ефективної реалізації завдань виховання молоді в училищі був складений план роботи на навчальний рік, який містив:

-         планування та організаційні заходи;

-         виховну робота з учнями училища;

-         роботу гуртків та секцій;

-         роботу методичної комісії класних керівників;

-         заходи контролю за ефективністю виховного процесу.

 

На початку року складені, погоджені та затверджені плани виховної роботи училища, складені розклади роботи гуртків і спортивних секцій, проведення загальноучилищних лінійок, зборів, відкритих виховних годин.

Аналізуючи виконання запланованих заходів слід відмітити, що в них закладені всі найважливіші питання життєдіяльності учнівського та педагогічного колективу на 2014-2015 н.р. і в переважній більшості ці плани були виконані.

Класними керівниками проведено заходи з організації роботи органів учнівського самоврядування груп, складені психолого-педагогічні характеристики груп та окремих учнів, визначено коло питань щодо методики виховання для обговорення під час проведення засідань методичного об’єднання класних керівників, органів учнівського самоврядування та батьківських зборів.

Значна увага приділялась правовому та превентивному вихованню, завданням якого є сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини, надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх. В цьому напрямку було проведено ряд заходів, а саме:

  • протягом року в училищі працювала Рада профілактики правопорушень;
  • організовано зустрічі вихованців з працівниками  Юстиції, які провели бесіди з учнями та педагогічним колективом про кримінальну та адміністративну відповідальність неповнолітніх, наслідки порушення громадського порядку під час перебування на вулиці та після занять, насильство в сім’ї, його попередження та наслідки, відповідальність за незаконне зберігання наркотичних речовин (була проведена бесіда про правопорушення та покарання для неповнолітніх завідуючою сектором правової роботи та правової освіти Одеського міського управління юстиції Жуковою Лідією Миколаївною та оперуповноваженою кримінальної міліції у справах дітей Одеського міського управління внутрішніх справ Авадані Вікторією Анатоліївною);

Не менш важливим напрямом виховання учнів в училищі є національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати. Розв’язання цього завдання має на меті прищеплення й розвиток в учнів цілого ряду якостей. З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, критичного мислення, активної життєвої позиції в училищі було проведено:

- масові заходи до Дня визволення Одещини та Дня Перемоги, лінійки пам’яті, покладання квітів на Алею Слави; уроки пам’яті «Ішов солдат; з фронту…», хвилина мовчання до Дня Перемоги; зустріч з ветеранами; акція пам’яті «Збережемо пам’ять про подвиг»; організовано роботу волонтерських загонів для допомоги людям похилого віку; конкурс стіннівок;

- виховні години в навчальних групах «Я – громадянин України», «Дзвони Чорнобиля», «Мій родовід», «Громадська освіта як необхідна умова формування громадянського суспільства в Україні», «Тероризм – загроза суспільству», «Особливості відповідальності неповнолітніх», »,  інформаційні виховні години «На шляху до Європи», «Громадянином бути зобов’язаний (знайомство з законодавством України»);

- заходи до Дня Соборності України,  до Міжнародного дня пам’яті Голокосту», до Дня пам’яті героїв Крут, до Дня Європи, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, партизанському руху, Перемозі у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 рр., пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, до Дня Конституції України (години спілкування «Жити за основним законом України»).

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. Регулярно протягом навчального року  проводяться  тижні безпеки життєдіяльності, де головними питаннями стоять профілактика алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу. Проводились бесіди «Я вільний від паління», «Рецепти довголіття», «Спорт заради здоров’я», лекції лікаря училища «Система здорового способу життя», тиждень «Твоє житті – твоє здоров’я» тощо.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

Формування в учнів комплексу особистісних якостей та рис характеру, які є основою формування їх життєвих компетенцій – є завданням морально-правового  виховання. З цією метою в училищі проводились бесіди та виховні години:

«Відповідальність за свої вчинки»;

«Кодекс поведінки сучасної людини»;

Година правових знань «Трудове законодавство»;

Тренінг «Сучасне рабство»;

«Конвенція ООН про права дитини»;

 

 Крім цього було проведено ряд заходів до Міжнародного Дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного Дня боротьби з наркоманією, Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом.

Представники ОО «Сонячний круг» проводили  тренінги  під лозунгом «Здоров’я – це мій вибір», направленого на реалізацію Програми  по рішенню пріоритетних соціальних проблем міста Одеси з  використанням механізму соціального замовлення в 2014 році. Тренінги відвідали 180  учнів училища. 

Велика увага приділялась родинно-сімейному вихованню, метою якого є гармонійний всебічний розвиток молоді, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, формування в учнів моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім’ї у житті суспільства. Щоб досягти цієї мети в училищі проводились виховні заходи, направлені на збереження і примноження родинно-сімейних традицій:

- виховні години: «Вільний час в сім’ї», «Чому наші діти брешуть?», «Насильство у сім’ї», «Роль батьків у формуванні толерантної людини», семінар – тренінг «Інтернет та психічне здоров’я людини» тощо;

- КВК до 8 березня «Шерш ля фам», фотоконкурс «Супербабуся», День Матері «Жінці – матері, жінці – трудівниці. Слава і низький уклін», Масляна (конкурс млинців). Класні керівники проводили виховні години, на яких згадували традиції, обряди, звичаї. Проводився конкурс стіннівок. Завершив тиждень конкурс млинців , в якому приймали участь усі групи, оцінювались естетичні та вкусові якості. Журі не змогло вибрати переможця, отож перемогла дружба.  

- наші учні взяли шефство над  дитячою онкологічною лікарнею. Вони регулярно відвідають хворих дітей, приносять їм іграшки, канцелярські товари, солодощі, граються з ними.

Плідна робота проводились по залученню учнів до здорового способу життя. Практично щотижня проходять змагання з різних видів спорту. Курсанти приймають участь в обласних Спартакіадах, в яких не одноразово команда училища займала призові місця серед ПТНЗ Одещини.  Учні училища брали участь в змаганнях з легкоатлетичного кросу, легкої атлетики, міні-футболу, настільного тенісу, баскетболу, волейболу та інших змагань. В минулому навчальному році наше училище посіло 1 місце в загальному заліку між ПТНЗ, зайняло 2 та 4 місця в 23 Обласній  спартакіаді серед  ПТНЗ  з шашок  - 2 та  4 місця, з шах – 3 місце, в спартакіаді серед ПТНЗ з волейболу – 2 місце  та    в   фут-залі- 2  та 3 місця.

Традиційно завершує навчальний рік велике спортивне свято на човновій станції, де проводяться естафети, змагання на шлюпках, перетягування канату, нагородження призами та грамотами; підведення підсумків конкурсу на кращу групу навчального року. В минулому навчальному році це був «Піратський квест», де учні 1 курсів за великим задоволенням шукали ключі – підказки, щоб знайти головний приз. Наглядав за ними Нептун.

У нас працює сайт училища (http://vspuchil3onua.od.ua/ ). Також  викладачі та учні відкрили групу в контакті, в якій розміщують фотографії з  різних заходів, відеоматеріали, опитування, додаткові матеріали до уроків тощо (  https://vk.com/uchnumber3 ).

 Можна стверджувати, що робота щодо виховання учнівської молоді в училищі спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до професійного росту та життєдіяльності у сучасних умовах.

На завершення я хочу подякувати всім Вам за те, що попри всі негаразди, особисті проблеми ми забезпечуємо виконання вимог стандартів освіти і готуємо кваліфікованих фахівців.

 

 

Директор ВСП «Училище №3 НУ «ОЮА»                                  І.М.Байнов

 

close