Організація методичної роботи в училищі

Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет училища. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів та майстрів виробничого навчання, удосконалення їхньої професійної майстерності та самоосвіти. 


Основниминапрямками роботи методичного кабінетуучилищає: 


Створення комплексу навчально-методичного забезпеченнянавчально-виховногопроцесу. 

Впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, досягнень науки і техніки, передового педагогічного досвіду. 

Вивчення та аналізнавчально-програмної документації, унесення необхідних змін та доповнень. 

Ознайомлення педагогічних  працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання. 

Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами. 

Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.

Участь у підготовці проведення атестації інженерно-педагогічних працівників. 

Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам та майстрам в/н. 

Активізація видавничої діяльності викладачів. 


 Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи. З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобівнавчання в училещі створено 5 методичних комісій. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого  навчання.

Визначення змісту, форм і методів роботи комісій залежить від конкретних умов роботи училища та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основи аналізу  підсумківої професійної компетентності педагогічних працівників. На практичних та теоретичних семінарах і педагогічних читаннях обговорюються актуальні  педагогічні проблеми, система роботи кращих педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики.

 

 

Методичні комісії

У нашому училищі створено та працюють 5 методичних комісій:

  • методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (голова комісії Щербіна О.П., спеціаліст І кваліфікаційної категорії);
  • методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін (голова комісії Фролова В.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії);
  • методична комісія викладачів професійно – теоретичної  та  практичної підготовки (голова комісії Сухініна Г.І., спеціаліст вищоїк валіфікаційної категорії );
  • методична комісія викладачів загально – професійної підготовки (голова методичної комісії Богданович В.І., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії);
  • методична комісія класних керівників (голова комісії Вальциферов А.Г., спеціаліст І кваліфікаційної категорії).

 

 Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови методичних комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого

навчання та призначаються наказом директора училища. Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності.

 

 Методичні комісії – це основна організаційна форма методичної роботи в нашому училищі. Діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників, впровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в навчально-виховний процес.
 Головним змістом в роботі методичних комісій є удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів училища.
Особлива увага приділяється питанням підвищення якості навчально-виховного процесу, вивченню сучасних технологій навчання і виховання, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку навичок високого рівня, творчих здібностей.

 

 Робота методиста з методичними комісіями в нашому училищі передбачає:


- надання методичних рекомендацій щодо планування та змісту роботи методичних комісій;
- організація роботи по оновленню та створенню навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, передового педагогічного досвіду;
- ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками,    технічними засобами навчання;
- надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів та плануючої документації;
- участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників методичної комісії;
- надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам і майстрам виробничого навчання методичної комісії;
- методична допомога в організації конкурсів, олімпіад, предметних та професійних тижнів, поза навчальних виховних заходів, які проводять члени методичних комісій;
- аналіз стану та результатів роботи методичних комісій;
- координація та контроль роботи методичних комісій;
- створення бази матеріалів роботи методичних комісій. 

Ця робота проводиться систематично з використанням різних форм та методів методичної роботи.

Форми методичної роботи

- Школа передового педагогічного досвіду;
- кола молодого спеціаліста (професійної адаптації);
- школа педагогічної (професійної) майстерності;
- творча група;
- оперативно-методичні наради;
- семінари;
- психолого-педагогічні семінари;
- методичні наради;
- методичні комісії;
- науково-практичні конференції;
- творчий звіт;
- творчий портрет ПЕДАГОГА;
- робота над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою);
- підготовка рефератів, доповідей, повідомлень;
- робота над колективною науково-методичною проблемою (темою);
- педагогічна виставка;
- групові (індивідуальні) консультації;
- захист інноваційного проекту;
- аукціони педагогічних ідей;   - дидактичні ігри;
- бесіди;
- дебати;
- дискусії;
- ділові ігри;
- педагогічні читання;
- лекторії;
- читацькі конференції;
- педагогічні консиліуми;
- круглі столи;
- педагогічні посиденьки;
- наставництво;
- стажування;
- конкурси;
- предметні тижні, декади;
- дні вдкритих дверей;
- методичні дні;
- відкриті уроки;
- взаємовідвідування уроків;
- панорама методичних новинок;
- книжкова виставка;
- вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій;
- аукціон;
- методичний фестиваль;
- методичний турнір;
- фестиваль педагогічних ідей та знахідок;
- рольова гра;
- мозковий штурм;
- педагогічні дискусії та дебати;
- аналіз педагогічних ситуацій;
- тренінги;
- самоосвіта;
- декади викладачів, методистів;
- педагогічні мости;
- години спілкування;
- методична палітра;
- декада старших викладачів;
- декади авторських уроків;
- спільні засідання методичних комісій з роботодавцями;
- вирішення педагогічних ситуативних завдань.

 

close