ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України 31.10.2011   №1243

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Метою основних орієнтирів вихованняє створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

-організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 •  створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
 •  змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

-задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;

-реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

-оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 •  створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого- педагогічний супровід;
 •  співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
 •  інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей.

У процесі виховання класний керівник керується особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Виховання учнів реалізується у процесі організації:

 •  навчально-виховної діяльності;
 •  позаурочної та позакласної діяльності;
 •  позашкільної освіти;
 •  роботи органів учнівського самоврядування;
 •  взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

З цією метою створюються відповідні психолого-педагогічні умови у навчальному закладі, а саме:

-відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої та гуманістичної парадигми освіти;

 •  ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання;
 •  перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу;
 •  творення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;
 •  захист і підтримка інтересів особистості дитини;
 •  самоідентифікація та суспільно-значиме особистісне самовизначення дитини;
 •  стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

-створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистішої

гармонізації;

 •  інтеграція виховних впливів освітнього середовища;
 •  практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;
 •  культивування цінностей особистості.
close